اسلیو در سازه فضاکار

مهره ای است که در فشار عمل می کند و برای محکم نمودن پیچ ها در داخل گوی نیز استفاده می شود. اسلیوها به دو شکل شیاردار و سوراخ دار تولید می شوند که توسط پین به پیچ متصل می شوند.