انتخاب روش بافت و نصب علاوه بر اینکه هزینه آن مورد توجه است عوامل دیگری نیز به شرح زیر در این انتخاب موثر است:

۱ – موقعیت محل سازه:

موقعیت محل سازه به شرح موارد زیر بوده و در انتخاب روش بافت و نصب موثر است.

۱-۱- عدم وجود عارضه درمحل بافت و نصب و اطراف آن. در این صورت کار آسان است.

۲-۱- عدم وجود عارضه در محل بافت و نصب و وجود عارضه در اطراف آن که امکان استقرار جرثقیلهای موبایل را در اطراف محل بافت و نصب غیر ممکن میکند.

۳-۱- وجود عارضه در محل بافت و نصب که در این صورت کار بافت و نصب مشکل میشود.

۴-۱ – وجود عارضه در محل بافت و نصب و اطراف آن که دراین صورت کار بافت و نصب مشکلتر میشود.

۵-۱- محل بافت جدا از محل نصب است مانند جاهای باز ساختمانها در طبقات. بعضی از مشکلات مذکور بالا ممکن است دراین موقعیت نیز باشد.

۲ موقعیت محل نصب سازه:

۱-۲-سازه پس از بافت در سطح زمین روی ستونهای آماده شده که هنوز نصب نشدهاند باید نصب شود.

۲-۲ -سازه پس از بافت در سطح زمین روی ستونهای نصب شده بدون اتصال بهم باید نصب شود.

۳-۲-سازه پس از بافت در سطح زمین روی ستونهای نصب شده و متصل به هم یا روی دیوارآماده باید نصب شود.

۳ -شکل سازه: –

۱-۳ -شکل سازه از نظر هندسی به شرح زیر: –

۱-۱-۳- مسطح افقی – – –

۲-۱-۳-مسطح شیبدار یکطرفی – – –

۳-۱-۳- مسطح شیبدار دوطرفی – – –

۴-۱-۳ -مسطح شیبدار چهار طرفی )هرمی( – – –

۵-۱-۳- مسطح شیبدار هشت طرفی – – –

۶-۱-۳-کروی – – –

۷-۱-۳- استوانهای – – –

۸-۱-۳ -نامنظم یا ترکیبی از موارد بالا – – –

-توضیح اینکه در ردیف ۸ ۸ مقدار شیب در سازههای شیبدار و مقدار خیز در سازههای کروی و استوانهای وهمچنین بزرگی سازه و بزرگی دهنه سازه نیز در انتخاب روش بافت و نصب موثر است.

۲-۳شکل سازه از نظر سازهای به شرح زیر: – –

۱-۲-۳ تک لایه – – –

۲-۲-۳دولایه – – –

۳-۲-۳ سه لایه – – –

۴- امکانات و تجهیزات کارگاهی کارفرما که ممکن است بصورت رایگان یا با هزینه کم در اختیار پیمانکار بافت و نصب سازه قرار گیرد.

۵-امکانات منطقهای کارگاه به لحاظ ایاب و ذهاب و تأمین جرثقیلهای مناسب برای بافت و نصب. بطوریکه قبلاً یادآوری شد معمولاً قطعات سازههای فضایی در کارخانهها ساخته میشود. ساخت کارخانهای مصنوعات دقت و سرعت در ساخت را بوجود میآورد و بنابراین علاوه بر اینکه تولید اقتصادی میگردد کیفیت نیز بهتر میشود و در نتیجه بهای تمام شده کار که به مشتری پیشنهاد میگردد میتواند رقابتی متعارف بین تولید کنندگان داخلی و حتی خارجی باشد. لیکن روش بافت و نصب اغلب سازههای فضایی را مطالب عنوان شده در ۱ بند فوق دیکته نموده و روش دیکته شده ممکن است ادوات و امکانات خاص خود را نیاز داشته باشد. بنابراین هزینه آن متناسب با روش دیکته شده خواهد بود. بطوریکه در بعضی از پروژههای بزرگ و سنگین و با دهنه بزرگ وارتفاع بلند مانند آشیانههای هواپیماها هزینه بافت و نصب ممکن است با هزینه ساخت سازه برابری کرده ویا بیشتر از آن باشد.

برای روشن شدن بیشتر موضوع روشهای مختلف بافت و نصب سازههای فضایی تجربیاتی از روشهای مختلف بافت و نصب از کارهای اجرا شده در ایران از سال ۸۸۶۰ تاکنون در ادامه تشریح می گردد.