انواع سازه پارچه ای تحت کشش:

پوسته های کشیده از کناره ها

سازه های بادی یا air-support

سازه های شبکه کابلی cable-nets یا تیر کابلی cable-beams