انواع فولاد های رایج در صنعت چیست؟

۱)      فولاد کربنی

۲)      فولاد بر مقاومت کم آلیاژ

۳)      فولاد آلیاژی ( آب دیده )

فولاد کربن دار چه نوع فولادی است و حداکثر مقدار درصد کربن و آلیاژ های مختلف آن چگونه است؟

فولاد کربنی خانواده بزرگی از فولاد ها را تشکیل می دهد و علاوه بر آهن ، حداکثر مقدار درصد کربن و آلیاژهای مختلف آن به شرح زیر

است:

۱)      کربن ( تا ۷/۱ درصد )

۲)      منگنز (۶۵/۱ درصد )

۳)      سیلیکون (۶/۰ درصد)

۴)      مس (۶/۰ درصد )

در این افزودنی ها ، کربن و منگنز ، عناصر اصلی افزایش مقاومت فولاد نسبت به آهن خالص می باشد .

فولاد های ساختمانی رایج در ساختمان ST37 بوده که درصد کربن آن ۲۵/۰ تا ۲۹/۰ درصد قرار داشته و در رده فولاد با کربن ملایم قرار

می گیرد.