درصورت منفی بودن

این مقدار، تکیه گاه به اندازه کافی وجود ندارد. بنابراین تعادل پایداربرقرار نخواهد شد و سازه شروع به حرکت خواهد کرد.درحقیقت، چنین مسئله ای در علم دینامیک قابل بررسی و مطالعه است.

عدم تعبیه مناسب تکیه گاه ها

درچنین مواردی، تکیه گاه ها به اندازه لازم وجود دارند ولی به درستی تعبیه وچینش نشده اند. درنتیجه سازه ناپایدار خواهد بود.

 ناپایداری داخلی

درجه نامعینی منفی باشد.

در صورت منفی بودن این مقدار، قید و بست داخلی به اندازه کافی وجود ندارد و سازه شروع به حرکت خواهدکرد.

 در سازه ها کاخ وکوخ داشته باشیم.

به عبارت دیگر ، اعضا به خوبی درسازه استفاده نشده باشند. در این مورد، درجه نامعینی منفی نیست ولی سازه ناپایدار خواهد بود .

سه مفصل در یک امتداد باشند.

در این حالت سازه تغییر مکان های بزرگی از خود نشان خواهد داد و به تعبیری ناپایدار خواهد بود.

اتصال نامناسب در سازه های چند بخشی