برای طراحی سازه فولادی معمولا چه معیارهایی داریم؟

۱) معیارمقاومت

این معیار تنش های موجود در سازه را کنترل کرده و به دو صورت معیار تسلیم و معیار تسلیم خمیری می تواند مطرح شود . در معیار تسلیم فرض می شود که در یک نقطه از سازه در صورت رسیدن فولاد به تنش تسلیم سازه در آن نقطه مقاومت خودرا دربرابر تحمل بار از دست می دهد.

در معیار تسلیم خمیری فرض می شود که پس از تسلیم شدن نقاطی از سازه با انجام تغییر شکل هایی در همین نقاط ، تارهای دیگر نیز به تسلیم رسیده تا در نتیجه کل مقطع به تنش FJ می رسد و نهایتا در این نقطه مفصل پلاستیک تشکیل می شود.

۲) معیار پایداری

باتوجه به این معیار، سازه تحت اثر بار فشاری نباید با کمانش ، مقاومت خود را از دست دهد . این معیار به علت لاغر بودن پروفیل های فولادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

۳) معیار تغییر مکان

در سازه های فولادی باید سختی مناسب وجود داشته باشد تا تغییر مکان بیشتر از حد مجاز در سازه رخ ندهد.

۴) معیار رفتار دینامیکی

در طراحی سازه های فولادی معمولا بارها به صورت استاتیکی یا شبه دینامیکی در نظر گرفته می شود.

۵) معیار خستگی

در بار گذاری مکرر سازه نباید دچار خستگی شود.

۶) معیار تردی و شکنندگی

کنترل تردی و شکنندگی در سازه های فولادی که با مصالح مقاومت بالا ساخته می شود ، ضروری است.