ترد شکنی در فولاد چیست؟

به طور از فولاد انتظار رفتار ترد و شکننده داریم. زیرا فولاد یک ماده شکل پذیر است. عوامل زیر باعث بروز

رفتار ترد در فولاد می شود.

۱) درجه حرارت

در دمای پایین ( مثلا حدود c -۴۵) فولا نرمه ، تردشکن می شود.۲)  سرعت بارگذاری

با افزایش سرعت بارگذاری، تنش تسلیم و مقاومت نهایی فولاد افزایش یافته ولی شکل پذیری آن کاهش می یابد و

رفتار تمایل به ترد دارد.

۳) تمرکز تنش

در نقاطی از سازه که تمرکزتنش در فولاد به وجود می آید، تردشکنی سازه را تهدید می کند.

۴) وجود ترک های مویی

در محل ترک ، سازه پتانسیل ترد شکنی دارد.

۵) ضخامت ورق

فولاد تحت اثر تنش های سه محوره رفتار تردتری نسبت به حالت دومحوره دارد. با افزایش ضخامت ورق حالت

تنش های سه محوره ایجاد شده و رفتار فولادی تردتر می شود.

قابل ذکر است که تردشکنی تحت اثر بارهای کششی به وجود آمده و تحت اثر بار فشاری معنا ندارد . به طور مثال

در یک سازه عضوی مانند باد کششی در معرض تردشکنی قرار دارد.