سازه فضایی قوسی استخر قهرمانی بصره عراق، شهلایی

شرکت سازه فضاکار

روش محاسبه نیروی زلزله در سازه فضایی چگونه است؟

برای محاسبه ی نیروی زلزله در سازه فضاکار مطابق آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم در مواردی که بر اساس دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های طراحی، استفاده از نیروی تشدید یافته ناشی از زلزله ضروری است، باید اثرات مولفه های افقی زلزله در ضریب اضافه مقاومت (اهم) ضرب شده و سپس در ترکیب بار های شامل اثر زلزله در فصل دوم بکار می رود. مقدار آن نیرو لازم نیست از نیرویی که بر اساس تحلیل مکانیزم خمیری و یا تحلیل غیر خطی با استفاده از مقادیر مورد انتظار مصالح، امکان ایجاد در عضو را دارد بیشتر در نظر گرفته شود.

در موارد استفاده از ضریب اضافه مقاومت، میتوان ضریب نامعینی سازه را برابر واحد در نظر گرفت.

در صورتیکه نیاز به اطلاعات بیشتر برای آنالیز و بررسی نیروی زلزله در سازه های فضاکار یا چگونگی رفتار سازه فضایی در مواقع بروز زلزله دارید هم اکنون با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰۷

با تشکر واحد تحقیق و پژوهش اسپیس