نظم در پلان

عواملی از قبیل سادگی و تقارن در پیکربندی سازه، توزیع  یکنواخت  جرم،  سختی مقاومت در  بهبود رفتار لرزه سازه  بسیار مؤثر است
چون تأکید این روش  بر لزوم منظم بودن ساختمان  است  به تعریف منظم بودن  درپلان اشاره می شود.

شرایط  نظم  درپلان

۱)      پلان ساختمان نسبت به محورهای اصلی که معمولا عناصر مقاوم در برابر زلزله در امتداد آن ها قراردارند دارای شکل متقارن و یا

تقریبا متقارن باشد. در صورت وجود فرورفتگی، پایین آمد گی در پلان اندازه آن درهرامتداد از ۲۵ درصد بعد خارجی ساختمان در آن امتداد
تجاوز نکند.

۲)  در هر طبقه فاصله بین مرکزجرم و مرکزسختی درهر یک ازدو امتداد متعامد ساختمان از ۲۰ درصد بعدساختمان در آن امتداد  بیشتر

نباشد .

۳)  تغییرات ناگهانی در سختی دیافراگم بر طبقه نسبت به طبقه مجاور از ۵۰ درصد بیشتر نبوده ومجموع سطح  بازشودر آن از ۵۰ درصد

سطح دیافراگم تجاوزنکند.

۴)  در هر طبقه حداکثر تغییر مکان نسبی در انتهای ساختمان با احتساب  پیچش تصادفی کمتر از۲/۱ متوسط تغییرمکان نسبی دو

انتهای  ساختمان  باشد.