موارد متعدد و متنوعی در محاسبه ی قیمت سازه فضاکار مورد توجه و حائز اهمیت است که به صورت اجمالی و گذرا می توان مراحل ذیل را برشمرد :

ابتدا باید سازه فضاکار طراحی شده تا بطور دقیق بتوان مقادیر اجزای سازه فضاکار را تعیین و بر اساس آن برآورد نمود.

جغرافیای محل احداث و نصب سقف سازه فضایی از نظر میزان بار وارده بر سطح سازه اعم از برف یا میزان وزش باد نیز مورد بررسی قرار می گیرد و حتی نوع پوشش سقف سازه فضایی باید مشخص شود تا بر اساس آن شرایط زیرسازی پوشانه سقفی نیز محاسبه شود .

اگر خواهان اطلاعات بیشتر در خصوص برآورد هزینه سازه های فضاکار هستید به لینک ذیل مراجعه نمایید یا هم اکنون با کارشناس خود در شرکت سازه فضاکار استاک پیشرو سازه تماس حاصل فرمائید. ۰۹۱۲۳۳۰۵۲۰۷