مدیر عامل

ارمیا شهلایی manager@stuckco.com

رئیس هیات مدیره

شهرام شیخ بهایی pro@stuckco.com

مدیر پروژه

شهرام شیخ بهایی   pro@stuckco.com

مدیر کارخانه

شهرام شیخ بهایی

کارشناس ارشدمحاسب پایه

۲

موسوی

کارشناس ارشد سازه

امیر پارسا

کارشناس ارشد سازه

صبا حسینی تابش
مدیر
HSE

مدیر فنی

رضوی tech@stuckco.com

کارشناس ارشد فنی

زهره پورشفیعی tech@stuckco.com

کارشناس ارشد فنی

طراوت فروزان tech@stuckco.com

کارشناس فنی

ستاره صلاح tech@stuckco.com

کارشناس ارشد معماری

محمد امین آبدار

کارشناس معماری

الهه مهدوی tech@stuckco.com

کارشناس معماری

فاطمه زهرا شیخ بهایی

کارشناس کنترل پروژه

مهشاد نوشاد tech@stuckco.com

کارشناس بازرگانی

محمد رسول امین زاده sales@stuckco.com

کارشناس فروش

بیتا معماری فرد info@stuckco.com

کارشناس خرید

مریم بکلو

سرپرست اداری

فاطمه طایفه sales@stuckco.com

کارشناس مالی

ابوالفضل شبانیان fin@stuckco.com

کارشناس شبکه

محی الدین موحد ابطحی

کارشناس سایت

مهدی شالباف

سرپرست

IT

ندا طهرانی

کارشناس پشتیبانی

شهاب خوانساری support@stuckco.com

مدیر کنترل کیفیت

بارسین اصفهانی

سرپرست کارگاه

آرش منصوری گیلانی

سرپرست کارگاه

احسان عطابخش

کارشناس تحقیق و توسعه

علی حمیدی

سرپرست کارگاه نمک آبرود

سرپرست کارگاه دانشگاه علوم پزشکی

میثم  نجات بخش

کارشناس نقشه برداری

عبدالرضا خدادادی

کارشناس حقوقی

سید جلال شهیدی

مدیر روابط عمومی

فاطمه اصفهانی