ارمیا شهلایی
مدیر عامل
pro@stuckco.com شهرام شیخ بهایی رئیس هیات مدیره
  pro@stuckco.com  شهرام شیخ بهایی   مدیر پروژه
tech@stuckco.com رضوی مدیر فنی
tech@stuckco.com زهره پورشفیعی کارشناس ارشد فنی
tech@stuckco.com طراوت فروزان کارشناس ارشد فنی
tech@stuckco.com ستاره صلاح کارشناس فنی
tech@stuckco.com الهه مهدوی کارشناس معماری
tech@stuckco.com مهشاد نوشاد کارشناس کنترل پروژه
sales@stuckco.com محمد رسول امین زاده    کارشناس بازرگانی
info@stuckco.com بیتا معماری فرد  کارشناس فروش
sales@stuckco.com فاطمه طایفه سرپرست اداری
   fin@stuckco.com ابوالفضل شبانیان     کارشناس مالی      
محی الدین موحد ابطحی        کارشناس شبکه               
مهدی شالباف کارشناس سایت
ندا طهرانی سرپرست IT
     support@stuckco.com شهاب خوانساری          کارشناس پشتیبانی           
بارسین اصفهانی مدیر کنترل کیفیت
  آرش منصوری گیلانی سرپرست کارگاه
احسان عطابخش سرپرست کارگاه
علی حمیدی کارشناس تحقیق و توسعه
میثم  نجات بخش       سرپرست کارگاه      

دانشگاه علوم پزشکی

عبدالرضا خدادادی کارشناس نقشه برداری
سید جلال شهیدی  کارشناس حقوقی
فاطمه اصفهانی  مدیر روابط عمومی