طرح های متنوع
رنگ های گوناگون
سبکی
فرم پذیری
زیبایی
تولید و اجرای سهل و سریع
نگهداری آسان
کاهش هزینه های ناشی از حذف تامین نور در طول روز
جذب پایین آلودگی های محیطی و ضد قارچ
قابلیت چاپ بر روی پارچه
قابلیت مونتاژ و د مونتاژ سریع