منظم بودن در ارتفاع چیست؟

۱) توزیع جرم در ارتفاع ساختمان تقریبا یکنواخت بوده ، به طوریکه جرم هر طبقه کمتر از ۵/۱برابر جرم طبقاتبالا و پایین خود باشد.

۲)سختی جانبی هر طبقه بیشتر از ۷۰ درصد بالای خود و نیز بیش از ۸۰ درصد متوسط سختی سه طبقه روی خود باشد.

۳) مقاومت جانبی هر طیقه بیشتر از ۸۰ درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود باشد . مقاومت هر طبقه برابرمجموع  مقاومت جانبی

کلیه اجزای مقاومی است که برش طبقه را در جهت مورد نظر محتمل می کند.