پیچ کلاس ۱۰/۹

پیچ های کلاس ۱۰/۹ سختی بیشتر و کیفیت بهتری نسبت به پیچ شش گوش کلاس ۸/۸ دارند و از نظر مرغوبیت بطور تقریبی با پیچ شش گوش گرید ۸ در سیستم آمریکایی برابری میکنند. از نظر ترکیب شیمیایی پیچ شش گوش گرید ۸/۸ و ۱۰/۹ بسیار شبیه هستند هر چند گرید ۱۰/۹ درصد کربن بالاتری و حدود ۰/۴- ۰/۵۵ درصد دارد . میزان فسفر و گوگرد همچنین منگنز و کروم با پیچ شش گوش گرید ۸/۸ برابر است.

میزان تغییر شکل پیچ شش گوش کلاس ۸/۸ حد اکثر ۱۲ درصد و کلاس۱۰/۹ حداکثر ۹ درصد است.