پیچ در سازه فضایی

یک اتصال جدا شدنی بوده و برای انتقال نیرو از آن کمک گرفته می شود. در شبکه سازه فضاکار در حالت کششی عمل می کند و نیروی کششی از گل پیچ به نشیمنگاه مخروطی انتقال پیدا می کند. پیچ های سازه فضاکار سیستم دارای کلاس سختی بالا ۸/۸ و ۱۰/۹ می باشند. اندازه پیچ های اتصالی بین لوله ها و گره ها به نیروهای انتقالی بستگی دارد.

کلاس و گرید پیچ در کل نشان دهنده کیفیت و استحکام پیچ است. این عدد هر چه بزرگتر باشد پیچ سختی بیشتری دارد و کیفیت مناسب تر هر چند باید درنظر داشت پیچ های با کلاس یا گرید بالاتر خشک تر بوده و انعطاف کمتری نیز دارند.