گوی یا پیونده در سازه فضایی

گوی قطعه اتصال فیزیکی بوده که به منظور ایجاد پایداری و ارتباط بین اعضای سه بعدی به کار می رود.

کره های توپر از فولاد ریخته شده برای اتصال اعضای مجاور، سوراخ شده و با حفره های دنده داریدر زوایای مناسب و برای سطوح باربر آماده می شوند. اتصال هر عضواغلب با یک پیچ، فقط در محور وسط بر قرار می شود. در برخی سیستم ها انتهای اعضا به سمت ارتباط مستقیم با گره ها می آید. در واقع گوی ها خود و اعضای مربوطه شان را در یک موقعیت ثابت نگه می دارند و باعث ایجاد تعادل بین نیروهای اعضا می شوند. شایان ذکر است گوی ها به روش کوبن کاری (فورجینگ) و از فولاد CK45 تولید می شوند.