مطالب توسط stuck-co

نصب پوشش سازه فضاکار

نصب پوشش سازه فضاکار نصب پوشش سازه فضاکار یکی از مراحل پایانی اتمام پروژه EPC سازه های فضایی است. تیم اسپیس همواره به کارفرمایان و مهندسین مشاور پیشنهاد می کند، در طراحی و تعریف پروژه سازه فضایی خود قبل از هر تصمیمی، نوع و جنس پوشانه سقف سازه های فضاکار خود را معین نمایند. پرواضح […]