مطالب توسط stuck-co

خدمات طراحی مهندسی سازه فضاکار

تیم متخصص و حرفه ای مهندسین حرفه ای ما صنایع سازه فضایی را تبدیل به یک نرم افزار سفارشی برای طراحی و تحلیل سازه فضایی مربوط می سازد. ارسال فنی از خدمات مهندسی ما شامل اما نه محدود به هندسه مشخص شده، محاسبه طراحی، واکنش های حمایت، مشخصات مواد، طرح اسکایپ، معیارهای طراحی مفهومی و […]