مطالب توسط stuck-co

نصب پوشش سازه فضاکار

نصب پوشش سازه فضاکار نصب پوشش سازه فضاکار یکی از مراحل پایانی اتمام پروژه EPC سازه های فضایی است. تیم اسپیس همواره به کارفرمایان و مهندسین مشاور پیشنهاد می کند، در طراحی و تعریف پروژه سازه فضایی خود قبل از هر تصمیمی، نوع و جنس پوشانه سقف سازه های فضاکار خود را معین نمایند. پرواضح […]

بهترین پوشانه برای سقف سازه فضایی چیست؟

بهترین پوشانه برای سقف سازه فضایی چیست؟ بهترین پوشانه برای سقف سازه فضایی بستگی دارد به کاربری سازه فضاکار مورد نظر و نیز معماری سازه های فضایی. به دیگر سخن، زمانی که در جستجوی انتخاب بهترین پوشش برای سقفهای سازه فضاکار هستیم، لازم است نیاز سنجی خود از پروژه سازه اسکلت فلزی و الزامات الکتریکال […]