پروژه ها

یکی از پروژه های صفر تا صد سازه فضایی اسپیس، احداث سالن ورزشی بانوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پروژه که شامل: مشاوره، طراحی، تلید و اجرای اسازه فضاکار قوسی بود، توسط اسپیس بطور تمام و کمال انجام شد.

سازه فضاکار

یکی از پروژه های صفر تا صد سازه فضایی اسپیس، احداث سالن ورزشی بانوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پروژه که شامل: مشاوره، طراحی، تلید و اجرای اسازه فضاکار قوسی بود، توسط اسپیس بطور تمام و کمال انجام شد.

درباره اسپیس

یکی از پروژه های صفر تا صد سازه فضایی اسپیس، احداث سالن ورزشی بانوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پروژه که شامل: مشاوره، طراحی، تلید و اجرای اسازه فضاکار قوسی بود، توسط اسپیس بطور تمام و کمال انجام شد.

نصب

یکی از پروژه های صفر تا صد سازه فضایی اسپیس، احداث سالن ورزشی بانوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پروژه که شامل: مشاوره، طراحی، تلید و اجرای اسازه فضاکار قوسی بود، توسط اسپیس بطور تمام و کمال انجام شد.

تولید

یکی از پروژه های صفر تا صد سازه فضایی اسپیس، احداث سالن ورزشی بانوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پروژه که شامل: مشاوره، طراحی، تلید و اجرای اسازه فضاکار قوسی بود، توسط اسپیس بطور تمام و کمال انجام شد.

طراحی

یکی از پروژه های صفر تا صد سازه فضایی اسپیس، احداث سالن ورزشی بانوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پروژه که شامل: مشاوره، طراحی، تلید و اجرای اسازه فضاکار قوسی بود، توسط اسپیس بطور تمام و کمال انجام شد.

مشاوره

یکی از پروژه های صفر تا صد سازه فضایی اسپیس، احداث سالن ورزشی بانوان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است. این پروژه که شامل: مشاوره، طراحی، تلید و اجرای اسازه فضاکار قوسی بود، توسط اسپیس بطور تمام و کمال انجام شد.

سازه فضایی چیست؟

بیشتر بخوانید

آخرین مطالب وبلاگ

مشتریان

سازه فضایی اسپیس بی نظیره . . .

زهرادرباره سازه فضاکار اسپیسvbs

مشاوره اسپیس واقعا عالیه . . .

مهراندر خصوص پشتیبانی سازه فضاییsun