طراحی معماری سازه فضایی

ستونگذاری و نصب بادبند سازه فضاکار

تعاریف اصطلاحاتی در معماری  –  بخش سوم

۴۱- پاگرد چیست؟

محلی است که فرد پس از پیمودن یک ردیف پله برآن قدم می گذارد.

– دست انداز پله چیست؟

نرده ای که برای جلوگیری از سقوط و خطرات ناشی از آن استفاده می شود .

۴۳- لب پله چیست؟

پیش آمدگی کف پله از پیشانی لب پله نام دارد.

۴۴- خط مسیرپله چیست؟

خط نشان دهنده مسیرپله را خط مسیر پله می گویند.

۴۵- شمشیری پله چیست؟

تیر آهن زیر پله را شمشیری پله می گویند.

۴۶- پله فرار چیست؟

پله ای که خارج ساختمان تعبیه میشود تا هنگام بروز خطر از آن استفاده شود.

۴۷- سقف چیست؟

پوششی است، برای جلوگیری از نفوذ عوامل طبیعی به داخل ساختمان.

۴۸- پاکار چیست؟

محل قرارگیری سقف روی دیوار در طاق ضربی را پاکارگویند.

۴۹- طاق ضربی چیست؟

اجرای سقف بین دو تیرآهن و قرار دادن آجر با ضربه روی ملات گچ و خاک.

۵۰- آبخورچیست؟

فروبردن آجر در آب به منظورگرفتن گرد و خاک آن.

۵۱- کُرُم بندی چیست؟

با ملات های مختلف نوارهایی به عرض ۱۰ سانتی متر در یک راستا به فاصله معین ایجاد می کنند که به آن

کُرُممی گویند.

۵۲- خرپا چیست؟

مجموعه ای از میله های مستقیم که به طور مفصلی به هم متصل شده و شبکه های مثلثی را به وجود می آوردند.

۵۳- ایرانیت چیست؟

ورق های موج داری از جنس سیمان که متداول ترین پوشش سقف کارخانجات و انبارها است.

۵۴- سقف کاذب چیست؟

به پوشش غیر باربر که زیر سقف اصلی قرار دارد.

۵۵- شمع بندی ( تنگ بستن) چیست؟

میله چوبی یا فلزی است که به بدنه گود یا دیوار ساختمان مجاور قرار داده می شود و به منظورجلوگیری از ریزش

دیوارها یا خاک های بدنه به داخل گود می شود.

۵۶- پی چیست؟

مجموعه بخش هایی از سازه و خاک که در تماس با آن انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن انجام می پذیرد.

۵۷- ریشه در کرسی چینی چیست؟

عرض کرسی از هر طرف دیوار باربر ، بین ۵ تا ۱۰ سانتی متربیشتر در نظر گرفته می شود تا توزیع وزن

دیوار ، در سطح بزرگ تری از پی انجام شود .

۵۸- یک رجی کردن چیست؟

چیدن اولین رج دیوارها که این رج عامل تعیین کننده سایر رج های دیوار می باشد.

۵۹- دیوارباربر چیست؟

دیواری در ساختمان که وظیفه انتقال بار سقف را دارد.

۶۰- دیوار غیر باربرچیست؟

دیواری که به منظور جداسازی فضاها استفاده می شود .

۶۱- پیوند چیست؟

به انواع آرایش های شناخته شده آجرچینی دیوارها اطلاق می شود .

۶۲- پیوند کله راسته چیست؟

به آجرچینی که یک در میان به صورت کله و راسته چیده می شود ، می گویند.

۶۳- سنگ قلوه چیست؟

سنگ هایی که در رودخانه غلتیده و گوشه های تیز آن صاف شده است .

۶۴- سنگ لاشه چیست؟

سنگ هایی که به طور نامنظم وگوشه دار وجود دارند.