جوش سازه فضایی و اتصالات جوشی سازه فضاکار

حالت های متداول جوشکاری در سازه فضایی برای اتصال بشقابک به عضو می تواند یکی از دو روش ذیل باشد:

۱) جوشکاری  گازی

در این روش حرارت مورد نیاز برای فرآیند جوشکاری توسط گاز فراهم می شود.

۲) جوشکاری با قوس الکتریکی

در این روش حرارت مورد نیاز برای فرآیند جوشکاری توسط عبور جریان مستقیم یا متناوب فراهم می شود.