حالت های متداول جوشکاری را نام ببرید :

۱) جوشکاری  گازی

در این روش حرارت مورد نیاز برای فرآیند جوشکاری توسط گاز فراهم می شود.

۲) جوشکاری با قوس الکتریکی

در این روش حرارت مورد نیاز برای فرآیند جوشکاری توسط عبور جریان مستقیم یا متناوب فراهم می شود.