تمدن اسلامی و سبک های معماری

تمدن اسلامی و سبک های معماری

هنر ومعماری در جهان اسلام دارای چهار شیوه بنیادی است :

۱– شیوه مصری

۲- شیوه شامی

۳- شیوه مغربی

۴-شیوه ایرانی