انواع سبک های معماری درتمدن اسلامی

انواع سبک های معماری درتمدن اسلامی

هنر ومعماری در جهان اسلام دارای چهار شیوه بنیادی است :

۱- شیوه مصری

۲- شیوه شامی

۳- شیوه مغربی

۴-شیوه ایرانی