توجه به مقولۀ نگهداری و بهره برداری از سازه های فضاکار مشبک با توجه به میزان قابل ملاحظۀ سازه های احداث شده و در دست احداث از این نوع در داخل کشور، امری اضطراری تلقی می گردد به طوری که بررسی جنبه های مدیریت نگهداری در دورۀ بهره برداری، یکی از ملاحظات طراحی سازه های شبکه ای فولادی( سازه های فضایی ) می باشد. بهره برداری از سازه باید با فرضیات طراحی سازگار بوده و به نحوی از آن نگهداری به عمل آید تا در طول عمر مفید خود جوابگوی نیازهای عملکردی و بهره برداری مورد انتظار باشد. طراحی سازه فضاکار را می توان به قصد کاهش مسایل و مشکلات و هزینه های مربوط به دورۀ بهره برداری و نگهداری ساماندهی نمود.

یکی از نکات مهم در امر نگهداری سازه ها، مستندسازی مدارک فنی بهره برداری و نگهداری، تاریخچۀ بازرسی های فنی و همچنین ترمیمات و عملیات بهسازی میباشد. در مراحل نگهداری و بازدیدهای فنی لازم است شناسنامه فنی مربوط به آثار خوردگی برای سازه فضاکار فولادی تکمیل و علایم هرگونه خوردگی گزارش گردد .

نقشه های وضعیت اجراشده یا نقشه های چون ساخت برای کارفرما و مسؤولین نگهداری و بهره برداری از سازه حایز اهمیت ویژه ای است و این امکان را می دهد که در صورتی که در مراحلی در آتیه مطالعاتی در زمینه ارزیابی آسیب پذیری سازه ضرورت یابد یا تغییراتی یا اصلاحاتی در سازه مورد نیاز باشد، نقشه های گویایی برای سازه واقعی احداث شده جهت هرگونه بررسی و اتخاذ تصمیم لازم در اختیار باشند.