جوش سازه فولادی اسپیس فریم ایران

جوش های پرکاربرد در اتصالات سازه فولادی

 ۱. جوش گوشه

 استفاده از این جوش به لحاظ سهولت در اجراء ، اقتصادی بودن و امکان استفاده در اغلب اتصالات مطلوب موردتوجه است.این جوش ، حدود ۸۰ درصد از جوشکاری ها در سازه های فولادی را به خود اختصاص می دهد.

 ۲. جوش شیاری

 جوش شیاریاین جوش اغلب به منظور انتقال کامل نیروی اعضا به کار می رود. به طور مثال در اتصالات گیردار برای انتقالکامل نیروی بال تیر به بال ستون از جوش شیاری با نفوذ کابل استفاده می شود. این جوش ها در حدود ۱۵ درصداز جوشکاری ها در سازه فولادی را به خود اختصاص می دهد.

 ۳. جوش کام و انگشتانه
این جوش ها به تنهایی یا در کنار جوش های دیگر می تواند به کار روند. این جوش ها برای انتقال نیروی برشی و جلوگیری از لغزش ورق ها و هم چنین برای تقویت ورق تحت اثر نیوی فشاری در مقابل کمانش موضعی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.