سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

سازه های فضاکار سازه هایی با عملکرد سه بعدی، درجه نامعینی زیاد وتعداد اعضای زیاد می باشند که انتخاب شکل مناسب تاثیر زیادی درکاهش وزن سازه خواهد داشت. در این میان سازه های فضاکار تخت دو لایه از دیگر انواع سازه های فضاکار بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. بدین منظور انتخاب شکل مناسب یعنی برای یک طول و عرض ثابت، ارتفاع شبکه، طول اعضای افقی در جهت X و طول اعضای افقی در جهت Y بایستی به گونه ای طوری انتخاب شوند که کمترین وزن سازه بدست آید. برای این منظور می بایست بعد از مدل سازی و تحلیل توپولوژیهای در نظر گرفته شده با متغییرهایی مختلف طول و عرض سازه، ارتفاع شبکه، طول اعضاء در جهت X و طول اعضاء در جهت Y شبکه عصبی مطلوب انتخاب و آموزش داده شود تا الگوریتم ژنتیک بتواند با استفاده از نتایج آن عمل بهینه سازی را که در واقع انتخاب شکل مناسب برای یک طول و عرض ثابت برای سازه مورد نظر با کمترین وزن است را انجام بدهد.