نصب ستون سازه فضاکار و بادبند / باکس

نصب ستون سازه فضاکار و بادبند / باکس، با استفاده از ستون فلزی تیر آهن یا ورق، در مقایسه با استفاده از ستون بتنی بسیار کار را سریعتر و سبکتر می کند. نصب ستون سازه فضایی بر اساس نقشه های اجرایی تهیه شده توسط دفترفنی و مهندسی سازه های فضایی انجام می شود.

نصب ستون سازه فضاکار بصورت فلزی می تواند از لوله یا همان پایپ انتخاب شود و هم می تواند باکس یا تیر آهن دوبل باشد.

اساسا برای انتخاب ستون متناسب برای پروژه اجرای سازه فضایی عواملی همچون: سرعت اجرای پروژه سقف سازه فضاکار، شرایط جا نمایی ستون های سازه فضایی، قیمت ستون سازه فضاکار، شرایط نصب ستون اسپیس فریم و غیره اثرگذار است.

فواصل ستون در سازه فضایی نسبت صد در صد مستقیمی با نقشه های اجرایی سازه سه بعدی دارد. در سوله صنعتی فواصل ستون ها عرفا شش متری است اما در سازه های اسپیس ما هیچ گونه محدودیتی در ستونگذاری سازه فضایی نداریمو البته آکس به آکس ستون ها اگر مضربی از عدد سه دیده شود به تجربه شرایط بهینه تری در سایر مضارب ستون سازه فضاکار برای رعایت فصله ستون به ستون خواهیم داشت.

نصب ستون سازه فضایی بهمراه سایر متعلقات همچون بادبند و صفحه پلیت همواره مورد پرسش مشتریان اسپیس بوده و از همین روی از شما دعوت می کنیم چنانچه تمایل به دریافت اطلاعات کاملتری در رابطه با: فاصله ستون ها در سازه فضایی، نصب ستون سازه فضاکار، محاسبه ستون سازه فضایی، بادبند سازه فضاکار، تاثیر کاربری فاصله ستون ها در سازه فضایی، ستونگذاری سازه فضایی و غیره دارید، هم اکنون با دفتر فنی و مهندسی سازه فضاکار اسپس تماس حاصل نمایید.

با تشکر از همراهی شما

واحد بازرگانی

فاصله ستون در سازه فضایی