آنالیز سازه های فضاکار اسپیس

هدف از تحلیل یا آنالیز سازه ها

۱) بررسی پایداری سازه

۲) تعیین نیروهای داخلی اعضا

۳) تعیین تغییر مکان ها

۴) طراحی سازه ها