پیچ سازه فضاکار کلاس ۸/۸

پیچ سازه فضایی، پیچ های مخصوصی هستند که معمولا از پیچ شش گوش کلاس۸/۸ بوده و از دسته پیچ های با رزوه استاندارد متریک محسوب می شوند. جنس پیچ  سازه فضایی از فولاد با کربن متوسط است و در فرآیند تولید پیچ سازه فضاکار روی آن ها عملیات  حرارتی صورت می پذیرد.  پر واضح است تنسایل پیچسازه فضاکار نسبت به پیچ های شش گوش گرید ۶.۴، ۸.۴ و ۸.۵ بالاتر است.

شایان ذکر است در تولید پیچ سازه فضایی که بصورت شش گوش از گرید ۸/۸ است، معمولا علاوه بر فولاد کربن متوسط ترکیب هایی از منگنز و کروم با ترکیب کربن حدود ۰/۱۵ – ۰/۴ درصد ، فسفر حداکثر ۰/۰۳۵ درصد، گوگرد حداکثر ۰/۰۳۵درصد، دارند.

پیچ شش گوش با گرید ۸/۸ برای قطر کمتر یا حداکثر برابر ۱۶ میلیمتر سختی هسته ۲۲ – ۳۲ راکول و یا ۲۵۰-۳۲۰ ویکرز را دارند در حالی که برای قطر بیشتر از ۱۶ میلیمتر سختی ۲۳ – ۳۴ راکول معادل ۲۵۵- ۳۳۵ ویکرز را دارند.