پیچ کلاس ۸/۸

پیچ شش گوش کلاس۸/۸ پیچ هایی با رزوه استاندارد متریک هستند که از فولاد با کربن متوسط تولید شده اند که در نهایت تحت پروسه حرارتی قرار گرفته اند و تنسایل بالاتری نسبت به پیچ شش گوش گرید ۶.۴، ۸.۴ و ۸.۵ دارند.

پیچ شش گوش گرید ۸/۸ معمولا علاوه بر فولاد کربن متوسط ترکیب هایی از منگنز و کروم با ترکیب کربن حدود ۰/۱۵ – ۰/۴ درصد ، فسفر حداکثر ۰/۰۳۵ درصد، گوگرد حداکثر ۰/۰۳۵درصد، دارند.

پیچ شش گوش با گرید ۸/۸ برای قطر کمتر یا حداکثر برابر ۱۶ میلیمتر سختی هسته ۲۲ – ۳۲ راکول و یا ۲۵۰-۳۲۰ ویکرز را دارند در حالی که برای قطر بیشتر از ۱۶ میلیمتر سختی ۲۳ – ۳۴ راکول معادل ۲۵۵- ۳۳۵ ویکرز را دارند.