• طراحی و محاسبات سازه فضاکار اسپیس
 • بدلیل نوسانات قیمت بازار آهن، بصورت تلفنی استعلام نمایید
  متر مربع
 • هندسه سازه فضاکار
 • مدلسازی سازه فضاکار
 • طراحی سازه فضاکار
 • محاسبات سازه فضاکار
 • ساخت و تولید سازه فضاکار اسپیس
 • بدلیل نوسانات قیمت بازار آهن، بصورت تلفنی استعلام نمایید
  مترمربع
 • ساخت اعضا سازه فضاکار
 • ساخت ستون سازه فضاکار
 • ساخت زیرسازی پوشانه سقفی سازه فضاکار
 • ساخت سایر ملزومات و متعلقات سازه فضاکار
 • مونتاژ و نصب سازه فضاکار اسپیس
 • بدلیل نوسانات قیمت بازار آهن، بصورت تلفنی استعلام نمایید
  مترمربع
 • بافت شبکه سقف سازه فضکار
 • نصب سقف سازه فضاکار
 • نصب ستون سازه فضاکار
 • نصب زیرسازی پوشانه سقفی سازه فضاکار