نصب سازه فضاکار چند وجهی

نصب سازه فضاکار چند وجهی یا پنجه ای، یکی از روش های عملیات بافت و نصب سقف سازه فضاکار است.

نصب سازه های فضاکار به روش چشمه به چشمه یا چشمه ای، نوعی مونتاژ قطعات سازه های فضایی است، که بصورت چند وجهی در آمده و با کمک بالابر یا قرقره و طناب به کد ارتفاعی مورد نظر منتقل شده و اجزا تشکیل دهنده شبکه سقف مدولار سازه های فضایی، به ترتیب به یکدیگر متصل می شوند.

در این روش گه عرفا نصاب های سقف سازه های سه لایه سازه فضاکار به آن پنجه ای هم میگویند، نخست یک گوی و چند المان به یکدیگر متصل شده و سپس برای تکمیل قطعات پازلی شبکه قاب فضایی، به بالای نشیمنگاه مورد نظر منتقل و به سایر اجزا مدولار سقف فضاکار متصل می شوند.

این فرایند اتصال اعضا سقف سازه های فضایی تا انتهای تکمیل پروسه نصب سازه فضاکار ادامه می یابد.