سیستم کاتروس (CATRUS) که از مجموعه گره های تک پیچ و مهره ای می باشد اولین بار در اسکاتلند ابداع گردید .

درسیستم کاتروس همه اعضا از لوله یا پروفیل تشکیل شده و معمولا برای دهانه های بین ۵ تا ۱۲متر استفاده میشود در این سیستم به اعضا اتصالی کمتری در مقایسه با سیستم مرو نیاز است به همین لحاظ در شرایط مشابه از قیمت مناسب تر در مقایسه با سایر سیستم ها برخوردار است .

در این سیستم ،اعضای مهاری جان ،مقاطع لوله ای هستند که در هر انتها پانچ و خم شده و اعضای اصلی در طولهای متناسب با ابعاد شبکه خرپای فضایی تولید شده و در نقاط مناسب متصل می شوند . دراین سیستم ، برخی اعضا (خصوصا اعضای لایه میانی ) مرکز مقطع عضو بطور مستقیم از مرکز گره عبور ننموده و منجر به ایجاد ممان خمشی جزئی در این عضوها می شود و لذا این سیستم برای دهانه های بزرگ توصیه نمیگردد .