Space Frame

space frame

Space Frame

اسپیس فریم در کشور ما بیشتر بعنوان سازه های سبک نمایشگاهی یا غرفه سازی مطرح شده است. لیکن این اطلاق اساسا عرفی بوده و با Space Frame مطرح در سطح بین لملل تفاوت دارد.

سازه های فضایی یا سازه فضاکار یا اسپیس فریم (space frame) به فرم های هندسی منظم که در ارتباط هدفمند با هم باشندگویند که لزوما مدولار و تکرار پذیرند. در واقع تمام استحکام اسپیس فریم به سیستم سه بعدی عضو و پیوند ده گفته می شود که شبکه ای مدولار و پیوسته را ترسیم می کنند.
خرپای سه بعدی ما ار رفتاری سه بعدی برخوردار است و به همین دلیل برخی آن را سازه سه بعدی هم می نامند. بارهای وارده بر ساختار سازه های فضاکار به نوعی در سه بعد یا رخ سازه تقسیم می شود و نمی توان تاثیر آن ها را ندیده انگاشت.
به دیگر سخن تمامی بارهای وارده بر سیستم شبکه سازه های فضاکار در تمای جهت ها توزیع و تقسیم شده، به گونه ای که  بدلیل سبکی حاصل از سیستم پیش ساختگی، دارای سرعت ساخت و نصب قابل توجهی هستند.  امروزه در صنعت ساختمان، معماران و مهندسان ساختمان رویکردی مثبت به بهرهگیری از سازه های فضایی به دلیل استحکام، سبکی و سریع سازی آن دارند.