• فونداسیون
 • قیمت بر اساس متراژ
  طراحی
 • تعیین مقادیر و احجام فونداسیون
 • تعیین دیتیل های آرماتوربندی و جزئیات آن
 • بررسی نهایی
 • تایید و تصویب طرح
 • ستون
 • قیمت براساس کیلوگرم
  طراحی
 • تعیین متریال مناسب ستون و دیتیل های اجرایی
 • محاسبات و بارگذاری های ستون
 • بررسی نهایی
 • تایید و تصویب طرح
 • سازه فضایی
 • قیمت براساس مترمربع
  طراحی
 • تعیین فرم و مدل سازه فضاکار متناسب با کاربری سازه
 • محاسبات و بارگذاری های سقف فضایی
 • بررسی نهایی
 • تایید و تصویب طرح