اسپیس در ذیل نوار پیشرفت پروژه های سازه فضاکار خود را ترسیم نموده است

مشاوره سازه فضاکار اسپیس بصورت رایگان
طراحی سازه فضایی
ساخت سازه فضایی
بافت و نصب اسپیس
پوشش سازه های فضاکار اسپیس
اجرای فونداسیون
تولید و نصبستون
حمل و نقل
جرثقیل
کف سازی
پوشش دیوار
تاسیسات