مقالات اسپیس با تصویر نوشته در کنار مقاله

مقالات سازه فضایی همرا با تصویر سازه فضاکار

سقف ارزان سازه فضاکار

سقف ارزان

سقف ارزان سقف ارزان یکی از مطلوب های کارفرمایان و سازندگان در عرصه صنعت ساختمان است. در شرایطی که مهار تورم و مدیریت هزینه های ساخت و ساز بسیار حائز اهمیت است، بدون شک طراحی، ساخت و نصب سقف ارزان و البته بهینه مورد توجه ویژه فعالان حوزه ساختمانی است. پاسخ به پرسش اینکه چه […]

فونداسیون سقف سازه فضایی

فونداسیون سازه فضایی

فونداسیون سازه فضایی فونداسیون سازه فضایی از مهمترین ارکان ساخت و نصب سقف های سازه فضاکار است. تیم فنی مهندسی اسپیس بر اساس ویژگی های پروژه احداث اسپیس فریم و نیازسنجی سازه فضایی اقدام به محاسبه و طراحی فونداسیون سازه فضایی مورد نیاز می پردازند. فونداسیون سازه فضایی به دلیل استفاده خاص از ساختارهای سه […]

سقف ارزان سازه فضاکار

سقف ارزان

سقف ارزان سقف ارزان یکی از مطلوب های کارفرمایان و سازندگان در عرصه صنعت ساختمان است. در شرایطی که مهار تورم و مدیریت هزینه های ساخت و ساز بسیار حائز اهمیت است، بدون شک طراحی، ساخت و نصب سقف ارزان و البته بهینه مورد توجه ویژه فعالان حوزه ساختمانی است. پاسخ به پرسش اینکه چه […]

فونداسیون سقف سازه فضایی

فونداسیون سازه فضایی

فونداسیون سازه فضایی فونداسیون سازه فضایی از مهمترین ارکان ساخت و نصب سقف های سازه فضاکار است. تیم فنی مهندسی اسپیس بر اساس ویژگی های پروژه احداث اسپیس فریم و نیازسنجی سازه فضایی اقدام به محاسبه و طراحی فونداسیون سازه فضایی مورد نیاز می پردازند. فونداسیون سازه فضایی به دلیل استفاده خاص از ساختارهای سه […]