مشخصات اجزا سازه فضاکار

مشخصات اجزا شبکه سازه فضاکار

مشخصات اعضا یا اجزا سقف های مشبک سازه فضاکار بر اساس انواع آن ها متفاوت است. اما در این بخش از آنجا که بیشترین مراجعان ما بدنبال شبکه سقف سازه های فضایی با اتصال گوی (مرو) هستند، ما هم در همین حوزه نکاتی را بازگو می کنیم.

جنس گوی سازه فضاکار که در عرف به آن مرو هم می گویند از CK45 است.

گویمروگوی

جنس المان شبکه سقف سازه های فضاکار که به آن عضو گویند، معمولا در کشور ما از لوله ST37 است.

المانعضوالمان

پیچ سازه های فضاکار معمولا از کلاس سختی  ۸/۸ و ۱۰/۹ است.

پیچBoltپیچ

جنس مخروطی سازه های فضاکار از CK45 است.

بشقابکTaperمخروط

سایر اجزا شبکه سقف سازه فضاکار

جنس گوی سازه فضاکار که در عرف به آن مرو هم می گویند از CK45 است.

گویMeroگوی

جنس المان شبکه سقف سازه های فضاکار که به آن عضو گویند، معمولا در کشور ما از لوله ST37 است.

المانElementالمان

پیچ سازه های فضاکار معمولا از کلاس سختی  ۸/۸ و ۱۰/۹ است.

پیچBoltپیچ

جنس مخروطی سازه های فضاکار از CK45 است.

مخروطTaperمخروط