هرگاه دوشبکه مسطح در کنار هم قرار گرفت (به موازات هم) و به وسیله المانهایی به هم متصل شوند، سازه بوجود آمده را شبکه دو لایه می نامند. شبکه های سازه فضاکار دو و چند لایه برای دهنه های m20 الی ۱۲۰m بطور معمول مورد استفاده قرارمی گیرد.با این شبکه ها می توان فضای زیادی را بدون قرار دادن ستونهای میانی پوشش داد؛ولیکن باید سعی نمود که ستونها کمتر حذف گردند زیرا با حذف ستونها هزینه سازه فضاکار بیشتر می گردد و سازه طراحی شده غیر اقتصادی می گردد.از شبکه های دولایه در امتداد عمودی نیز به عنوان بخشی از دیوار و یا با هر زاویه دلخواه دیگراستفاده می کنند.ارتفاع بین دو لایه برای فواصل بزرگ۱/۲۰تا ۱/۵۰ طول دهنه می باشد.
شبکه های سازه فضاکار دولایه از نظر نمای ظاهری بسیار زیبا هستند و بهمین دلیل از سقف کاذب استفاده نمی شود و حتی در کلیسا ها و سالنهای اجتماعات و غیره ، نمای زیبای سازه خود به ارزش آن می افزاید.