محاسبات سازه

تحلیل سازه ها چیست ؟

محاسبات سازه

تحلیل سازه، تحلیل سازه فضایی، بارگذاری سازه فضایی، بارگذاری سازه فضاکار

به مجموعه ای از روش های ریاضی اطلاق می شود که برای تعیین نیروهای داخلی اعضا بسط داده شده اند .

انواع روش های تحلیل سازه ها

استاتیکی                 دینامیکی

دو بعدی                 سه بعدی

خطی                    غیر خطی  ( ۱- مواد ۲- هندسی )

معین                     نا معین