عملیات نصب سازه فضاکار عراق

هزینه اجرای سازه فضاکار