چلیک تخت دولایه

سازه فضاکار تخت

سازه فضاکار تخت یکی از انواع سازه های فضاکار است.

سازه فضاکار تخت از نظر معماری دارای یک سطح صاف در لایه رویین و سطح تخت در لایه زیرین است. به دیگر سخن هرگاه در خرپای سه بعدی لایه های بالایی و پایینی موازی یکدیگر و به موازات افق قرار بگیرند ما شاهد سقفی تخت و مسطح هستیم. سازه فضاکار تخت بر اساس نیازسنجی پروژه تعریف می شود و عمدتا کارفرما یا مهندسین مشاور معماری بر حسب نیاز آنرا مطالبه می نمایند.

سازه فضاکار تخت از ابعاد گوناگون قابل بررسی است، به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. وزن سازه فضاکار تخت:

وزن سازه فضاکار تخت در شرایط یکسان نسبت به سایر فرم های سازه ای مورد سنجش از وزن بیشتری برخوردار است. بدیهی است رفتار سازه فضایی تخت در این حالت متفاوت بوده و برای پایداری بیشتر در برابر بارهای وارده اعم از بار زنده و بار مرده نیاز به تقویت دارد، ار همین روی وزن سازه بیشتر می شود.

۲.قیمت سازه فضاکار تخت:

قیمت سازه فضاکار تخت نسبت با سایر فرم های سقف خرپای سه بعدی بیشتر است. قیمت سوله فضاکار تخت به دلیل وزن بیشتر مصالح مصرفی آن بصورت درصدی بالاتر تمام می شود اما در مقایسه با سایر سقف های فلزی به مراتب ارزان تر است.

۳.انواع سازه فضاکار تخت:

انواع سازه فضاکار تخت مطابق لایه های خرپا تقسیم بندی می شوند. انواع چلیک تخت را می توان به صورت سازه فضاکار تخت تک لایه، سازه فضاکار تخت دولایه و سازه فضاکار چند لایه بخش بندی کرد. عموما سازه های فضایی تخت دو یا چند لایه بصورت مفصلی و از توع مرو در ایران ساخته و نصب می شوند.

۴.بارگذاری سازه فضاکار تخت:

بارگذاری سازه فضاکار تخت در شرایط دو یا چند لایه در دفتر فنی مهندسی اسپیس توسط نرم افزار سپ و اوپن سیز مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرد. بارگذاری سازه فضایی تخت و رفتارهای متفاوت استاتیکی و دینامیکی آن سبب می شود تا ما مؤلفه­های عمودی زلزله و افقی آن را بیشتر مورد توجه قراردهیم و سعی کنیم طرح بهینه خرپای فضایی را نهایی نماییم.

۵.نصب سازه فضاکار تخت:

نصب سازه فضاکارتخت در مقایسه با نصب سایر انواع اسپیس فریم ها تفاوت هایی دارد. نصب چلیک دولایه تخت به دلیل فرم آن و نیز فرم چشمه های لایه های تحتانی یا فوقانی می تواند سه حالت داشته باشد. نخست: مونتاژ شبکه فضایی بالایی بصورت مربع و همزمان لایه زیرین به شکل مربع، دوم: بافت لایه فوقانی بصورت مربع و لایه تحتانی به فرم لوزی، سوم: اسمبل نمودن سطح بالا به صورت لوزی و لایه پایین با هندسه مربع.
بدیهی اس هر یک از شرایط مونتاژ خرپای فضایی بر اساس طراحی چلیک تخت انجام می گیرد و لاجرم شرایط ویژه خود و روش های نصب مختلفی را به همراه خواهد داشت.

۶.اتصالات سازه فضاکار تخت:

اتصالات سازه فضاکار تخت می تواند بر اساس کاربری های شبکه سقف سه بعدی گوناگون باشد. اتصال های سازه فضاکار تخت مورد استفاده در ایران عموما گوی، جوش، کاتروس و یونی بت است. پرواضح است بر حسب پروژه هاس سقف اسپیس فریم پیونده یا اتصال مورد نیاز پیش بینی و پیشنهاد می شود.

چنانچه تمایل به اخذ اطلاعات بیشتر در خصوص سازه فضاکار تخت دارید یا نیاز به سفارش طراحی سازه فضایی تخت و ساخت چلیک دولایه تخت دارید، لطفا هم اکنون با همکاران خودتان در مجموعه اسپیس تمام حاصل فرمایید.

با تشکر از همراهی شما

واحد بازرگانی