سازه ی فضاکار

قیمت سازه فضایی

آیا کاربری سازه های فضایی تاثیری بر قیمت سازه فضاکار دارد؟