بارگذاری سازه فضایی در شرکت سازه فضایی اسپیس

بارگذاری سازه فضاکار

بارگذاری سازه فضاکار یکی از مراحل مهم دفتر فنی مهندسی سازه فضاکار اسپیس است. بارگذاری سازه فضاکار پروسه ای از فرایند کاری دفتر فنی بوده که پس از مدلینگ هندسه سازه فضایی و طراحی سازه فضاکار نوبت به بارگذاری سازه فضایی می رسد.

بارگذاری سازه فضاکار عموما در نرم افزار سپ SAP مورد تحلیل و تدقیق قرار می گیرد، چرا که نرم افزار سپ بدلیل دارا بودن موتور پر قدرت برای آنالیز و بررسی خطی و غیرخطی مورد اطمینان است.

بارگذاری سازه فضاکار در دفتر فنی اسپیس با ارزیابی بارهای مختلف همچون بار مرده در سازه فضایی، بار برف سازه فضاکار، بار باد سازه فضایی و بار زلزله سازه فضاکار شروع می شود. بارگذاری سازه فضایی با لحاظ نمودن بارهای مذکور به نحوی ادامه می یابد که برای هر یک از آن ها بصورت مجزا و جداگانه تحلیل و محاسبات صورت می پذیرد.

بار مرده سازه فضاکار

بار مرده سازه فضاکار بصورت عمومی شامل خود وزن شبکه سازه های فضایی سه لایه، وزن پوشانه سقفی و پیشانی شبکه مدولار خرپای فضایی و نیز وزن تاسیسات الکتریال و مکانیکال بر روی سقف سازه فضایی است. بدیهی است بار مرده سازه فضایی با توجه به فرم معماری سیستم سازه فضاکار و نیز میزان دهانه قاب فضایی کاملا متفاوت و گوناگون است.

بارمرده سازه فضاکار برای فقط وزن شبکه سازه های فضایی تقریبا بین ۲۰ تا ۶۰ کیلوگرم است که واحد آن بر اساس سطح است. وزن پوشانه سقفی در خرپای فضاکار چنانچه از نوع سبک اتخاب شود تقریبا در حدود ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در واحد سطح است و اگر بخواهیم بر اساس وزن پوشانه سنگین در نظر بگیریم، این وزن در حدود ۲۰ تا ۵۰ کیلوگرم در واحد سطح پیش بینی و محاسبه می شود.

بار مرده سازه فضاکار بطور کلی بسیار سبک تر از سایر انواع سازه های معمولی است. بطوریکه اگر بار و وزن تاسیسات را نخواهیم مورد محاسبه قرار دهیم، بارمرده سازه فضایی در صورتی که از پوشانه سبک استفاده نماییم تقریبا معدل ۳۰ تا ۸۰ کیلوگرم در واحد سطح خواهد بود و این مقدار در پوشانه سقفی سنگین بین ۵۰ تا ۱۲۰ کیلوگرم در واحد سطح منظور و محاسبه می شود.

بار برف سازه فضاکار

بار برف سازه فضاکار یکی دیگر از بارهایی است که در تحلیل و بررسی سازه های خرپای فضایی مورد توجه و آنالیز واقع می شود. بار برف سازه فضایی جایگزین بار زنده شده و این به آن دلیل است که در چلیک یا گنبد بار برف بیشتر تاثیرگذار است و این مهم مطابق با مبحث ششم مقررات ملی ذیل فصل هفتم مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بار برف سازه فضاکار نسبت مستقیمی با میزان دمای بام و شیب بندی آن داشته و عملا وابسته به میزان اهمیت سازه فضایی و میزان برف گیری آن دارد. بار برف سازه فضایی معمولا بصورت خلاصه متاثر از ضرایبی همچون: ضریب اهمیت سازه، ضریب برف‌گیری، ضریب شرایط دمایی و ضریب شیب است.

بارباد سازه فضاکار

بارباد سازه فضاکار یکی دیگر از بارهای سازه فضاکار است که باید در فرایند محاسبه بارگذاری سازه های فضایی مورد تدقیق و بررسی قرار بگیرد. بار باد سازه فضاکار بیشتر از بار زلزله در بررسی سازه های فضایی مورد توجه و دقت واقع می شود، همانگونه که می دانیم در مواقعی که با سازه ای سبک مانند سازه های فضایی سر و کار داریم عملا بدلیل وزن کم این دسته از سازه ها دیگر نیروی زلزله حاکم نبوده و تحلیل بارباد مهم تر بوده و بار باد بر بار زلزله حاکمیت دارد. بنابر این بار باد سازه فضاکار مطابق با ترکیب بارهای در نظر گرفته شده در مبحث ششم مقررات ملی، آنچه در ترکیب بار زلزله و بار باد سازه فضایی بحرانی تر است، منظور خواهد شد.

بار باد سازه فضاکار ذیل فصل دهم از مبحث ششم مقررات ملی مورد آنالیز و ارزیابی واقع شده و از روش تونل باد برای اندازه گیری و محاسبه نیروی واقعی باد استفاده می شود. بدیهی است روش مذکور بر اساس مدل سازی سازه فضاکار در مقیاس کوچک تر و در آزمایشگاه مورد آزمون و سنجش بار باد قرار می گیرد.

بار زلزله سازه فضاکار

بار زلزله سازه فضاکار در طراحی و محاسبات با توجه به مطلب مذکور فقط بصورت مؤلفه قائم زلزله در نظر گرفته می شود، چرا که بار زلزله سازه فضاکار عملا بدلیل سبک بودن شبکه سقف سازه های فضایی، حاکمیت ندارد.

بارگذاری سازه فضاکار در راستای تهیه و تدوین دفترچه محاسبات سازه فضاکار  توسط دفتر فنی اسپیس صورت می پذیرد، لذا چنانچه تمایل به اخذ اطلاعات بیشتر دارید، لطفا هم اکنون با ما در تماس باشید.

با تشکر از همراهی شما