سازه فضاکار دانشکده هنر- اصفهان

ترد شکنی در فولاد چیست؟

ترد شکنی در فولاد چیست؟

به طور از فولاد انتظار رفتار ترد و شکننده داریم. زیرا فولاد یک ماده شکل پذیر است. عوامل زیر باعث بروز

رفتار ترد در فولاد می شود.

۱) درجه حرارت

در دمای پایین ( مثلا حدود c -۴۵) فولا نرمه ، تردشکن می شود.۲)  سرعت بارگذاری

با افزایش سرعت بارگذاری، تنش تسلیم و مقاومت نهایی فولاد افزایش یافته ولی شکل پذیری آن کاهش می یابد و

رفتار تمایل به ترد دارد.

۳) تمرکز تنش

در نقاطی از سازه که تمرکزتنش در فولاد به وجود می آید، تردشکنی سازه را تهدید می کند.

۴) وجود ترک های مویی

در محل ترک ، سازه پتانسیل ترد شکنی دارد.

۵) ضخامت ورق

فولاد تحت اثر تنش های سه محوره رفتار تردتری نسبت به حالت دومحوره دارد. با افزایش ضخامت ورق حالت

تنش های سه محوره ایجاد شده و رفتار فولادی تردتر می شود.

قابل ذکر است که تردشکنی تحت اثر بارهای کششی به وجود آمده و تحت اثر بار فشاری معنا ندارد . به طور مثال

در یک سازه عضوی مانند باد کششی در معرض تردشکنی قرار دارد.

سازه فضاکار مدرسه علوی نجف اشرف

برای طراحی سازه فولادی معمولا چه معیارهایی داریم؟

برای طراحی سازه فولادی معمولا چه معیارهایی داریم؟

۱) معیارمقاومت

این معیار تنش های موجود در سازه را کنترل کرده و به دو صورت معیار تسلیم و معیار تسلیم خمیری می تواند

مطرح شود . در معیار تسلیم فرض می شود که در یک نقطه از سازه در صورت رسیدن فولاد به تنش تسلیم سازه

در آن نقطه مقاومت خودرا دربرابر تحمل بار از دست می دهد.

در معیار تسلیم خمیری فرض می شود که پس از تسلیم شدن نقاطی از سازه با انجام تغییر شکل هایی در همین نقاط

، تارهای دیگر نیز به تسلیم رسیده تا در نتیجه کل مقطع به تنش FJ می رسد و نهایتا در این نقطه مفصل پلاستیک

تشکیل می شود.

۲) معیار پایداری

باتوجه به این معیار، سازه تحت اثر بار فشاری نباید با کمانش ، مقاومت خود را از دست دهد . این معیار به علت

لاغر بودن پروفیل های فولادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

۳) معیار تغییر مکان

در سازه های فولادی باید سختی مناسب وجود داشته باشد تا تغییر مکان بیشتر از حد مجاز در سازه رخ ندهد.

۴) معیار رفتار دینامیکی

در طراحی سازه های فولادی معمولا بارها به صورت استاتیکی یا شبه دینامیکی در نظر گرفته می شود.

۵) معیار خستگی

در بار گذاری مکرر سازه نباید دچار خستگی شود.

۶) معیار تردی و شکنندگی

کنترل تردی و شکنندگی در سازه های فولادی که با مصالح مقاومت بالا ساخته می شود ، ضروری است.

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

مقاومت سازه های فولادی در برابر آتش سوزی و خوردگی چگونه است ؟

مقاومت سازه های فولادی در برابر آتش سوزی و خوردگی چگونه است ؟

فولاد در مجاورت آتش سوزی به شدت آسیب پذیر بوده و در مدت ۱۰ الی ۲۰ دقیقه مقاومت خود را به سرعت از

دست می دهد. با انجام تدابیر مناسب برای سازه های فولادی می توان مقاومت آن هارا در مقابل آتش سوزی تا

حدود ۳ ساعت حفظ کرد. این تدابیر عبارتند از :

۱) استفاده از رنگ های مخصوص

۲) استفاده از بتن پاشی و ملات ماسه سیمان به ضخامت ۵/۱ سانتی متر و مدفون کردن فولاد در بتن

۳) استفاده از گچ کاری های مخصوص


سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

خستگی در فولاد چیست؟

خستگی در فولاد چیست؟

در یک سازه فولادی تحت اثر نیروی متناوب هنگامی که تعداد تناوب بارهای اعمالی زیاد شده و این بارها در سازه

ایجاد تنش کششی کنند بدون اینکه تنش ایجاد شده به حد تسلیم برسد،  سازه می تواند دچار گسیختگی وشکست شود

که این پدیده خستگی نام دارد.

پدیده خستگی در مورد پل ها، سازه های مرتبط با ماشین آلات مرتعش و سکوهای دریایی بیشترمشاهده می شود.

در مورد این پدیده موارد زیر حائز اهمیت است :

۱) مقاومت یک سازه فولادی در برابر خستگی علاوه برجنس فولاد به پارامتر هایی مانند نحوه بار گذاری، تعدادمتناوب بارگذاری و

به عیوبی مانند شیار وترک در فولاد نیز بستگی دارد.

 بستگی دارد. هرچه تغییر علامت بار بیشتر Fr= Fmax- Fminو R=Fmin/Fmax 

۲) در یکبارگذاری رخ دادن خستگی به نسبت

باشد ، خستگی تاثیر بیشتری بر عملکرد فولاد دارد.

۳) در یک سازه فولادی خستگی می تواند تحت اثر یک بار استاتیکی دردمای متغیرایجاد شود . اگر سازه نامعین باشد.

دمای متغیر با تغییرات قابل توجه تنش های متغیر در سازه ایجاد کرده و موجب بروز خستگی در سازه می شود.در سازه معین

تغییر دما باعث ایجاد تنش در سازه نشده و اثر خستگی منتفی است.

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟

فولاد آلیاژی آب دیده ی بازبخت شده چیست؟

اگر فولادهای پر مقاومت وکم آلیاژرا آب داده و سپس بازپخت نماییم، می توان به تنش های تسلیم بیشتر از

۶۰۰۰kg/cm ^2 رسید. عمل بازپخت تنش تسلیم فولاد را افزایش داده و شکل پذیری آن را کاهش می دهد. برای جوشکاری در

این فولادها احتیاج به تدابیر ویژه می باشد.

سازه فضاکار سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی - اصفهان

فولاد پر مقاومت و کم آلیاژچیست؟

فولاد پر مقاومت و کم آلیاژچیست؟

این فولاد با افزودن مقادیر ناچیزی کروم،مس و منگنز به فولادهای کم کربن ساخته می شود . افزودن این آلیاژها

باعث ریزتر شدن ساختمان بلوری آهن و افزایش مقاومت آن می شود.

سازه فضاکار ایستگاه تقلیل فشار گاز - تهران

تحلیل سازه ها چیست ؟

به مجموعه ای از روش های ریاضی اطلاق می شود که برای تعیین نیروهای داخلی اعضا بسط داده شده اند .

انواع روش های تحلیل سازه ها

استاتیکی                 دینامیکی

دو بعدی                 سه بعدی

خطی                    غیر خطی  ( ۱- مواد ۲- هندسی )

معین                     نا معین